Tilbake

Propaganda!

Norges arktiske universitetsmuseum viser denne høsten frem propagandaplakater fra 2. verdenskrig.

Undervisningsopplegget basert på denne utstillingen retter fokus på bruk av virkemidler i reklame og propaganda. Vi gransker ulike symboler, språkbruk og bilder, og hvordan dette settes sammen for å vekke følelser. I tillegg avdekker vi ulik retorikk som er vanlig å møte i dagens media. Vi snakker om hvordan man kan reagere i møte med slike argumenter. Til sist får elevene lage sine egne propagandaplakater på museet.

Gjennom fargefylte og vakre plakater fra fortiden, får elevene kunnskaper og ferdigheter til å møte fremtiden i et samfunn der nettroll og ekstremistiske holdninger får stadig større oppmerksomhet.  

Målsetninger

Målet med undervisningsopplegget er at elevene skal forstå:

●      hva propaganda er

●      hvordan propaganda tar forskjellig former til forskjellige tider

●      hvilke virkemidler propagandaen benytter seg av

●      hvordan informasjon kan brukes som maktmiddel

Lærerveiledning

Last ned:
Virkemidler i propaganda

Læreplanmål

Samfunnsfag: kompetansemål etter 10. årssteget:

●      vise korleis hendingar kan framstillast ulikt, og drøfte korleis interesser og ideologi kan prege synet på kva som blir opplevd som fakta og sanning.

●      skape forteljingar om menneske frå ulike samfunn i fortid og notid og vise korleis livsvilkår og verdiar påverkar tankar og handlingar

●      identifisere samfunnsfaglege argument, fakta og påstandar i samfunnsdebattar og diskusjonar på Internett, vurdere dei kritisk og vurdere rettar og konsekvensar når ein offentleggjer noko på Internett

Innen Historie:

●      finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg, og diskutere korleis samfunnet kunne ha vorte dersom desse hendingane hadde utvikla seg annleis

●      drøfte ideal om menneskeverd, diskriminering og utvikling av rasisme i eit historisk og notidig perspektiv

●      drøfte viktige omveltingar i samfunnet i nyare tid, og reflektere over korleis dagens samfunn opnar for nye omveltingar

Samfunnskunnskap:

●      gjere greie for korleis ulike politiske parti fremjar ulike verdiar og interesser, knyte dette til aktuelle samfunnsspørsmål og argumentere for eige syn

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Tromsø kommune
  • Kunstnere/grupper: Tromsø museum universitetsmuseet

Publikumskommentarer