Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken

Tromsø kommune

Stimuleringmidler for Tromsøskolene

Vi viderefører ordningen med stimuleringsmidler. Midlene er søkbare og skal hjelpe til med å realisere ekstraordinære prosjekter som skolene ønsker å gjennomføre i samarbeid med profesjonelle aktører i kulturlivet.

I fjor gjennomførte vi dette som et pilot-prosjekt, og ønsket å høste erfaringer, kartlegge hvilke behov
skolene hadde og hvilke aktiviteter de ønsket hjelp til å gjennomføre. Det ble satt av 50.000,- til pilotprosjektet, noe som var tilstrekkelig.

Disse prosjektene fikk støtte i fjor:
- LGA, støtte til filmatisering av novelle av Roald Dahl
- Prestvannet skole, støtte konsert/show basert på Nils-Aslak Valkepääs kunst.
 - Scenekunstfestival ved Solneset skole.

Prosjektene som kan søkes om kan være rene kunst - og kulturprosjekter med utgangspunkt i idéer og drømmer som kommer fra elevene selv, men det kan også søkes om støtte til å gjennomføre utviklingsprosjekter der målet kan være å forbedre noe ved skolens miljø, styrke samhold eller øke
motivasjon blant elevene.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvem kan søke?

  • Alle skoler, evt. flere skoler i samarbeid med en eller flere kunstnere/kulturinstitusjoner.
  • Kunstnere i samarbeid med en eller flere skoler.
  • Kulturinstitusjoner i samarbeid med en eller flere skoler.

Hva må/bør prosjektet inneholde?

  • Prosjektet må involvere en eller flere eksterne profesjonelle kunstnere eller en kunst- og kulturinstitusjon.
  • Det bør vedlegges en intensjonsavtale mellom de aktuelle samarbeidspartnerne.
  • Prosjektet må ha et tydelig mål/formål.
  • Prosjektet må oppfylle de nasjonale målene for Den kulturelle skolesekken.*

Hva støttes ikke?

  • Det gis ikke støtte til skoleturer, lærerlønninger, vikarutgifter, utstyrsinnkjøp, rene materialutgifter, inngangsbilletter eller lignende.

Søknadsfristen er løpende.


Har du spørsmål så ta kontakt med oss på tlf. 77 79 05 75 eller dks@tromso.kommune.no.

* for mer informasjon om de nasjonale mål og prinsipper for Den kulturelle skolesekken se www.denkulturelleskolesekken.no

 

Stimuleringsmidler 2015-16

Stimuleringsmidler 2015-16