Tromsø kommune
Postadresse: Kultur og idrett,
Besøksadresse: Rådhuset, 9299 Tromsø
Kontaktperson:Nina Mathisen, 77791642, 77790575, nina.mathisen@tromso.kommune.no
VEIEN TIL RUIJA - bestillertilbud TROMSØ KOMMUNE
Produksjonsliste
Program

VEIEN TIL RUIJA - bestillertilbud TROMSØ KOMMUNE

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Den kvenske historia er ei spennende historie om finner som innvandra til Troms og Finnmark.  Kvenkulturen finner vi på steder som Skibotn og Nordreisa, Vadsø og Børselv.  

Gjennom bilder og fortellinger forteller vi om kvenkulturen; om deres historie før og ikke minst om hvordan den er i dag.  

I år blir Finland som nasjon 100 år og det blir feiret av kvenene.

Vi ønsker å fortelle om de typiske kulturelementene som Varangerhus, vippebrønn, sauna, tjæremile, kaffeost, navnetradisjon, kvendrakten, overtro, sang og regler.

Lærerveiledning

Mål for formidlinga:

 - Gi elevene innsikt i hvordan den kvenske kultur lever i dag

 - Gi elevene kunnskap om viktigheten av å ta vare på og videreføre kulturarv gjennom deltaking, utforsking og bruk. 

 - Gi elevene innsikt i kvensk historie i Troms og Finnmark

 - Gi elevene forståelse av museenes arbeid ved bruk av gjenstand, foto og arkiv

 - Gi elevene kunnskap om bruk av kilder 

Læreplanmål

Undervisningopplegget kan være med på å oppfylle kompetansemål fra utforskeren, historie og samfunnsfag.

LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG

Kompetansemål etter 7. årssteget

Utforskaren

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • formulere eit samfunnsfagleg spørsmål, foreslå moglege forklaringar og belyse spørsmålet gjennom ei undersøking
 • diskutere samfunnsfaglege tema med respekt for andre sitt syn, bruke relevante fagomgrep og skilje mellom meiningar og fakta
 • lese tekstar om menneske som lever under ulike vilkår, og drøfte kvifor dei tenkjer, handlar og opplever hendingar ulikt
 • plassere ei hendingsrekkje i historie og samtid på tidsline og kart
 • gjennomføre og presentere undersøkingar som krev teljing og rekning, ved å bruke informasjon frå tabellar og diagram
 • finne og trekkje ut samfunnsfagleg informasjon ved søk i digitale kjelder, vurdere funna og følgje reglar for nettvett og nettetikk
 • bruke digitale verktøy til å presentere samfunnsfagleg arbeid og følgje reglar for personvern og opphavsrett
 • skrive samfunnsfagleg tekst ved å bruke relevante fagomgrep og fleire kjelder

Historie

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • fortelje om hovudtrekk ved samfunnsutviklinga i Noreg frå vikingtida til slutten av dansketida og gjere nærare greie for eit sentralt tema i denne perioden
 • gjere greie for korleis dei nordiske statane og Russland trekte grensene på Nordkalotten mellom seg fram til første halvdelen av 1800-talet, og korleis dette påverka kulturen og levekåra til samane og forholdet samane hadde til statane
 • gjere greie for nasjonale minoritetar som finst i Noreg, og beskrive hovudtrekk ved rettane, historia og levekåra til dei nasjonale minoritetane
 • beskrive utviklinga i levekåra for kvinner og menn og framveksten av likestilling i Noreg
 • framstille oppdagingsreiser europearar gjorde, skildre kulturmøte og samtale om korleis dette kunne opplevast

Samfunnskunnskap

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • gjere greie for kva eit samfunn er, og reflektere over kvifor menneske søkjer saman i samfunn
 • gjere greie for dei viktigaste maktinstitusjonane i Noreg og deira hovudoppgåver og diskutere skilnader mellom å leve i eit demokrati og i eit samfunn utan demokrati
 • gje døme på ulike kulturelle symbol og gjere greie for kva vi meiner med omgrepa identitet og kultur
 • gjere greie for hovudtrekk ved samiske samfunn i dag
 • presentere ein aktuell samfunnskonflikt og drøfte forslag til løysing
 • diskutere formålet med FN og anna internasjonalt samarbeid, også urfolkssamarbeid, og gje døme på den rolla Noreg har i samarbeidet

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Tromsø kommune
 • Produsent: Tromsø Museum
 • I samarbeid med: Tromsø museum universitetsmuseet
 • Idé/opplegg: På 1800-tallet emigrerte mange familier fra Tornedalen og finsk Lappland til Nord-Norge. Under uårene på 1830 og 1860-tallet var det mange som ikke hadde noe valg. Ruija var det finske navnet på Nord-Norge. Det som hadde vært der fortalte om nok jord til å bygge seg en liten gård, og gode muligheter for å få jobb i gruvene eller på en fiskebåt. Fortellingene skapte drømmer om mat og frihet. Drømmen om Ruija var drømmen om en ny framtid.Undervisningen er tverrfaglig og integrerer flere kunnskapsområder, for eksempel historie, samfunnskunnskap og språk, med fokus på spørsmål om identitet, kulturelt mangfold og integrering.Formålet er at elevene med utgangspunkt i en historisk beretning vil jobbe med nåtidige problemstillinger relatert til sin egen erfaringsvirkelighet for å styrke elevenes egen kulturelle identitet, samt bevisstgjøre de om vårt flerkulturelle samfunn før og nå.Målsettingen er å skape læringssituasjoner som kan hjelpe elevene til å se sammenhengen mellom livsvilkår i fortiden, og hvordan disse har påvirket og formet historien. Gjennom kunnskap om historien, er det også et mål å gi elevene mulighet til å reflektere over og arbeide med nåtidige spørsmål koplet til deres egen erfaringsverden.Undervisningen kan suppleres med visning av film om kvensk språk og kultur.

Multimedia og vedlegg

Bilder

Screenshot_20170901-145103.jpg
P8030738.JPG
9xHuru.JPG

Video/Lyd

Kulturarv
Trinn: 5 - 7
Undervisningopplegget kan være med på å oppfylle kompetansemål fra utforskeren, historie og samfunnsfag.
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Merete RyenMuseumslærerTromsø Museum- UniversitetsmuseetUniversitetet i Tromsø- Norges arktiske universitetTlf: 77645014/99417944undervisning@tmu.uit.no
Kontaktperson utøver
Tromsø Kommune - Den Kulturelles SkolesekkenTorbjørn Ingvaldsen eller Nina Mathisen
dks@tromso.kommune.notlf: 777 90 575
Programlengde
90 min
Maks publikumsantall
30
Arena / rom
Tromsø Museum
Vedlegg
Arrangører
Arrangert av:
Tromsø kommune
Produsent:
Tromsø Museum