Tromsø kommune
Postadresse: Kultur og idrett,
Besøksadresse: Rådhuset, 9299 Tromsø
Kontaktperson:Nina Mathisen, 90075317, nina.mathisen@tromso.kommune.no, Torbjørn Ingvaldsen, 900 75317 (Kontor Rådhuset), torbjorn.ingvaldsen@tromso.kommune.no (Leder Den Kulturelle Skolesekkene i Tromsø)
Arv & Her/Var
Produksjonsliste
Program

Arv & Her/Var

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Vi inviterer 8.- 10.trinn til kombinasjonsvisning i utstillingen «Arv» og «Her Var».

ARV – Tromsø Museum

Kulturminner forbinder vi gjerne med gamle og verdsatte ting, som kirkeruiner, gravhauger eller vikingskip. Samtidig preges våre omgivelser også av andre og mer problematiske levninger: øyer av havsøppel, nedlagte sildoljefabrikker, fraflyttede bygder, industrielle ødeland, klimagasser og sur nedbør.

Utstillingen «arv» inviterer til å tenke nytt om hva kulturarv er. Hvor går egentlig skillet mellom søppel og kulturminne, eller mellom naturarv og kulturarv?  Kan kulturarv avgrenses til det vi ønsker å bevare? Med andre ord, kan vi velge bort myldret av brysomme ting og dermed rense arven for det feilslåtte, stygge eller ubehagelige?


HER VAR -  Perspektivet Museum

Sammenraste og overgrodde ruiner er alt som gjenstår av palestinske landsbyer fra før den arabisk-israelske krigen i 1948 – en krig som resulterte i opprettelsen av staten Israel. Bebyggelse og vegetasjon skjuler spor etter mer enn fire hundre landsbyer og elleve byer som nærmest ble tømt for arabisk-palestinske innbyggere under det som på arabisk side kalles «al-Nakba», katastrofen. Det hebraiske navnet på samme krig er frihetskrigen. Den fordrevne befolkningen ble hindret i å vende tilbake, og sytti år senere har de fremdeles status som flyktninger.

Siden 2015 har fotografen Eivind H. Natvig søkt å avdekke og dokumentere et større antall av de palestinske landsbyene, tross det faktum at stedsnavn er forandret, kartene skrevet om og at sporene etter det som var blir stadig vanskeligere å finne.

I utstillingen HER VAR tar vi opp tråden fra utstillingen ARV, stiller de samme spørsmålene og reflekterer videre rundt begrepet kulturarv og forståelsen av fortiden slik den blant annet fremkommer i i kulturminneloven. Kan kulturarv avgrenses til det vi ønsker å bevare? Kan vi velge bort myldret av brysomme ting og dermed rense arven for det feilslåtte, stygge eller ubehagelige?

Utstillingene aktiviseres gjennom oppgaver, dialog og refleksjon.

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Tromsø kommune
 • Kunstnere/grupper: Perspektivet Museum - Tromsø Museum

Multimedia og vedlegg

Bilder

arvhervar.jpg
arv
Foto: Tromsø Museum
her/var
Foto: Perspektivet Museum
Camilla Erenius - PEM
Foto: Perspektivet Museum
Merete Ryen - TMU
Annet
Trinn: 8 - 10
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
 
​​​​​​​DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN TROMSØ
Kultuvrralaš skuvlalávka Romsa

Torbjørn Lunde Ingvaldsen og Nina Mathisen
Tlf: 900 75 317

dks@tromso.kommune.no
www.dkstromso.no

Merknad
Generell del av læreplanKulturarv og identitetUtviklinga av identiteten åt kvar einskild skjer ved at ein lever seg inn i nedarva veremåtar, normer og uttrykksformer. Opplæringa skal derfor ta vare på og utdjupe den kjennskapen elevane har til nasjonale og lokale tradisjonar - den heimlege historia og dei særdrag som er vårt bidrag til den kulturelle variasjonen i verda.»Læreplan for fagSamfunnsfagUtforskaren
 • bruke samfunnsfaglege omgrep i fagsamtalar (…]
 • vise korleis hendingar kan framstillast ulikt, og drøfte korleis interesser og ideologi kan prege synet på kva som blir opplevd som fakta og sanning
 • skape forteljingar om menneske frå ulike samfunn i fortid og notid og vise korleis livsvilkår og verdiar påverkar tankar og handlingar
Historie
 • drøfte viktige omveltingar i samfunnet i nyare tid, og reflektere over korleis dagens samfunn opnar for nye omveltingar
 • utforske, beskrive og forklare natur- og kulturlandskapet i lokalsamfunnet
 • undersøkje korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda og drøfte premissar for berekraftig utvikling
 • undersøkje og diskutere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt
 • samanlikne storleik, struktur og vekst i befolkningar og analysere befolkningsutvikling, urbanisering og flytting i nyare tid»
Kunst og håndverkDesignMål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • beskrive livsløpet til et produkt og vurdere konsekvenser for bærekraftig utvikling, miljø og verdiskaping
 • lage funksjonelle bruksgjenstander og vurdere kvaliteten på eget håndverk»
  Lenker
  Arrangører
  Arrangert av:
  Tromsø kommune